Disclaimer & Privacy Statement

Mandysbloemenhuis is gevestigd in Deurne. Op de inhoud en het gebruik van de www.mandysbloemenhuis.nl  zijn deze voorwaarden van toepassing. Gebruik van deze domeinnaam (site en/of gekoppelde domeinnamen) houdt aanvaarding van de voorwaarden door de deelnemer of bezoeker van de www.mandysbloemenhuis.nl. Wij behouden ons het recht voor om zonder bericht de  www.mandysbloemenhuis.nl site als mede de Algemene Voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op de www.mandysbloemenhuis.nl site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op de www.mandysbloemenhuis.nl site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te onderhouden. Mandysbloemenhuis sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de www.mandysbloemenhuis.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Mandysbloemenhuis behoudt zich het recht voor, om de informatie op de site aan te passen wanneer dat noodzakelijk wordt geacht, zonder daarvan de bezoekers of deelnemers van de site vooraf op de hoogte te stellen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de www.mandysbloemenhuis.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Mandysbloemenhuis en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van de Mandysbloemenhuis worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Mandysbloemenhuis.

Beschikbaarheid

Mandysbloemenhuis spant zich in om de site zo goed mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van sites.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Privacy statement

Voor www.mandysbloemenhuis.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van de abonnees en gebruikers van de website van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Mandysbloemenhuis zich dan ook aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wijzigingen

Mandysbloemenhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van het privacybeleid van www.mandysbloemenhuis.nl